REGULAMIN

świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu ogłoszeniowego pisanieprac.pro należącego do spółki A&M Quality sp. z o.o.

obowiązuje od 1 marca 2021 r.

Art. 1. Definicje:

 1. Gość – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, nieposiadająca Konta lub osoba niezalogowana do Konta;
 2. A&M Quality – Spółka A&M Quality Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Jana Pawła II, nr 22, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego pod nr KRS 0000862035, kapitał zakładowy 5.000,00 złotych , NIP: 5272937019, REGON:387131280;
 3. Baner – pochodzący od Użytkownika przekaz reklamowy ujęty w materiałach graficznych w postaci baneru, przekazanego A&M Quality przez Użytkownika i mającego na celu zachęcenie do korzystania z usług;
 4. Cennik – cennik ogłoszeń dostępny na stronie: https://pisanieprac.pro/cennik
 5. Konto – zbiór danych powiązanych z danym Użytkownikiem, obejmujące informacje o jego aktywności w Serwisie, w tym informacje podawane przez Użytkownika w Serwisie,
 6. Ogłoszenie – propozycja świadczenia usługi sporządzona przez Użytkownika opublikowane w Serwisie na zasadach określonych w art. 4 Regulaminu;
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami określający zasady korzystania z Serwisu. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie Serwisu w każdym czasie, w formie umożliwiającej jej pobranie, zapisanie na dysku twardym urządzenia lub wydruk;
 8. Reklama – dokonywana na podstawie zlecenia forma promocji Ogłoszenia Użytkownika w Serwisie w postaci Baneru;
 9. Rejestracja – proces utworzenia przez Użytkownika Konta, po podaniu danych Użytkownika, akceptację Regulaminu i aktywację Konta;
 10. Serwis – Serwis prowadzony przez A&M Quality Sp. z o.o., dostępny pod adresem: www.pisanieprac.pro
 11. Usługi Odpłatne – odpłatne usługi świadczone przez A&M Quality Sp. z o.o. na rzecz Użytkownika, obejmujące opublikowanie płatnego Ogłoszenia/Reklamy/Baneru, pakietu Ogłoszeń;
 12. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu po zalogowaniu na Konto.

Art. 2. Postanowienia Ogólne:

 1. Warunki korzystania z Serwisu, w tym zasady Rejestracji konta i publikacji Ogłoszeń, jak również kwestie dotyczące płatności i postępowania reklamacyjnego określa Regulamin.
 2. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Goście mają możliwość korzystania jedynie z ograniczonych funkcji Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z poszanowaniem przepisów prawa i zasad uczciwości.
 4. Wszelkie treści publikowane w Serwisie, w tym także Ogłoszenia (teksty, grafiki, zdjęcia itp.) są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej, A&M Quality sp. z o.o., Użytkowników publikujących ogłoszenie w Serwisie lub osób trzecich, dlatego też zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania tych treści bez pisemnej zgody uprawnionych.
 5. Zabrania się jakiegokolwiek gromadzenia i przetwarzania danych i innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych i/lub poza Internetem.
 6. Wpisując dane osobowe w Serwisie, użytkownik zgadza się na publikowanie ich w Internecie.
 7. Użytkownik, zamieszczając swoje dane w Serwisie, wyraża zgodę na ich gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie ich przez A&M Quality Sp. z o.o. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia lub żądania ich usunięcia. Usunięcie przez A&M Quality Sp. z o.o. na wniosek Użytkownika, danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, uniemożliwia świadczenie przez A&M Quality Sp. z o.o. usługi w ramach portalu pisanieprac.pro w związku z tym jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na usunięcie z portalu pisanieprac.pro wszystkich jego ogłoszeń.
 8. Serwis ogłoszeniowy pisanieprac.pro nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy ogłoszeniodawcami, a osobami zainteresowanymi poszczególnymi ofertami.
 9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczonych ogłoszeń.
 10. W ramach Serwisu można publikować Ogłoszenia bezpłatne i płatne.
 11. Do korzystania z Serwisu w pełnym zakresie wymagane jest posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet, spełniającego poniższe wymagania: należy posługiwać się przeglądarką: Internet Explorer w wersjach 10 i wyższych lub Opera w wersjach 12.1 i wyższych lub Firefox w wersjach 16 i wyższych lub Google Chrome w wersji 26 i wyższych lub Safari 6.1 lub wyższy.
 12. Polityka prywatności serwisu www.pisanieprac.pro oraz obowiązek informacyjny RODO dostępne są pod adresem www.pisanieprac.pro/polityka-prywatnosci/

Art. 3 Rejestracja konta Użytkownika:

 1. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności Serwisu Gość powinien dokonać Rejestracji Konta i korzystać z Serwisu, jako zalogowany Użytkownik.
 2. Założenie Konta w serwisie umożliwia Użytkownikowi m. in. dodawanie ogłoszeń i zarządzanie nimi, a także zarządzania płatnościami.
 3. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 4. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie powiązane z danym adresem IP.
 5. Rejestracja Konta wymaga:
 • wypełnienia formularza dostępnego w Serwisie i podania wymaganych tam danych, adresu e-mail Użytkownika, nazwy Użytkownika oraz unikalnego hasła lub uwierzytelnienia za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy jak np. Facebook/Twitter lub Google;
 • zapoznania się z Regulaminem i jego załącznikami oraz akceptacji ich postanowień.
 1. Podanie danych przy rejestracji jest dobrowolne. Dane mogą być uzupełnione z wyjątkiem adresu e- mail, który obok nazwy Użytkownika jest obowiązkowy. Adres e-mail może zostać zmieniony przez Użytkownika w dowolnym czasie.
 2. Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”). W związku z tym przygotowaliśmy dla Ciebie informacje, w której opisaliśmy jak przetwarzamy Twoje dane i jakie prawa Ci przysługują, Znajdziesz go tutaj.
 3. Po wypełnieniu danych wymaganych do Rejestracji na adres e-mail wskazany przez Użytkownika przesłane zostanie potwierdzenie utworzenie konta i link do aktywacji Konta. Rejestracja zostanie zakończona w momencie aktywacji Konta przez Użytkownika, czyli po kliknięciu w link aktywacyjny. Z tym momentem dochodzi do zawarcia umowy usługi Konta.
 4. Konsument może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z A&M Quality Sp. z o.o. odstąpić od takiej umowy bez podania przyczyny, składając oświadczenie w tym zakresie na adres email: admin@pisanieprac.pro lub pisemnie na adres A&M Quality Sp. z o.o.
 5. Użytkownik zapewnia, że dane podawane w procesie Rejestracji oraz w toku korzystania z Serwisu są prawdziwe, poprawne i aktualne oraz, ze jest on uprawniony do korzystania z tych danych. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji danych w razie ich zmiany. A&M Quality Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do blokady Konta w przypadku, gdy podane dane nie będą spełniały powyższych wymogów.
 6. Osoba działająca w ramach Serwisu w imieniu i na rzecz Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zapewnia, że jest należycie upoważniona do działania i dokonywania w ramach Serwisu wszelkich czynności w imieniu i na rzecz takiego Użytkownika.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania danych dostępu do Konta w tajemnicy i do ich ochrony przed dostępem przez niepowołane osoby trzecie. Użytkownik niezwłocznie poinformuje A&M Quality Sp. z o.o. w razie pozyskania danych dostępu do Konta przez niepowołane osoby trzecie i w miarę możliwości dokona niezwłocznej ich zmiany.
 8. Umowa usługi Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą aktywacji Konta.
 9. Umowa usługi Konta może zostać rozwiązana przez Użytkownika po przesłaniu oświadczenia na adres: email: admin@pisanieprac.pro

Art. 4. Zasady publikacji Ogłoszeń, Reklam, Banerów oraz artykułów sponsorowanych:

 1. Aby wystawić Ogłoszenie płatne należy posiadać zarejestrowane Konto w Serwisie.
 2. Po zarejestrowaniu konta można na stronie „Pakiet ogłoszeń” kupić odpowiedni pakiet. Jeśli Użytkownik nie jest zarejestrowany, wyświetli się formularz rejestracji i będzie wymagane uzupełnienie danych do rozliczeń.
 3. W przypadku dokonania zamówienia lub kliknięcia „zobacz adres do rozliczeń” Użytkownik może dodać dane firmowe do dokonywania zakupów i faktury.
 4. Użytkownik będzie informowany w Serwisie w widoczny sposób o każdorazowo aktualnej cenie wybieranego płatnego Ogłoszenia lub Reklamy. A&M Quality Sp. z o.o. umożliwia Użytkownikowi publikację Ogłoszenia w Serwisie. Publikacja przez Użytkownika Ogłoszenia w Serwisie następuje:
 • po dokonaniu płatności
 • po wypełnieniu odpowiedniego formularza dostępnego pod przyciskiem „dodaj ogłoszenie”
 1. Zawartość opublikowanego Ogłoszenia/Reklamy/Baneru może zobaczyć każda osoba korzystająca z Serwisu.
 2. Po opłaceniu zamówienia jego status jest automatycznie aktualizowany na „zrealizowany”, co umożliwia dodawanie ogłoszeń natychmiast po zrealizowaniu płatności.
 3. Pod każdym Ogłoszeniem dostępny jest formularz kontaktowy umożliwiający szybkie skontaktowanie się z Użytkownikiem publikującym Ogłoszenie i przesłanie mu wiadomości na wskazany przez niego adres e-mail.
 4. Z momentem publikacji Ogłoszenia/Reklamy/Baneru Użytkownik udziela A&M Quality Sp. z o.o. niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie i nieodpłatną licencję na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu Ogłoszenia, w celu jego wyświetlenia w Serwisie.
 5. Po opłaceniu Reklamy w formie Baneru powinno nastąpić automatyczne przekierowanie do listy złożonych zamówień. Należy odszukać na niej bieżące zamówienie i kliknąć w link „prześlij plik”. Jeśli przekierowanie nie nastąpi należy wejść do sekcji „Profil” a następnie przejść do sekcji „Zamówienia”. Przy opłaconym zamówieniu będzie widniał link „Prześlij plik”, przy pomocy którego można wysłać plik ze swoją reklamą graficzną.
 6. Treści zamieszczanych Ogłoszeń/Reklam/Banerów powinny być zgodne z obowiązującym w Polsce prawem oraz zasadami etycznymi. Zabronione są ogłoszenia nawołujące do nienawiści, służące propagandzie politycznej, łamiące ustawę o ochronie danych osobowych i prawa autorskie, obraźliwe wulgarne, erotyczne, pornograficzne.
 7. Zakazuje się publikowania Ogłoszeń/Reklam/Banerów, których treść: wskazuje na charakter towarzyski, zachęca do udziału w tzw. piramidach finansowych, zawiera linki referencyjne do innych stron, ma charakter wypowiedzi, komentarza, opinii, oceny itp.;
 8. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik mnoży konta, A&M Quality Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość blokady kont na czas określony lub nieokreślony. Decyzję odnośnie czasu na jaki zostanie nałożona blokada podejmuje A&M Quality Sp. z o.o. i jest ona ostateczna.
 9. Ogłoszenia naruszające Regulamin zostaną usunięte, dotyczy to również ogłoszeń płatnych. Konta osób notorycznie naruszających Regulamin mogą zostać zablokowane bez możliwości ponownego ich odblokowania. Za usunięte ogłoszenie płatne, które było niezgodne z Regulaminem nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 10. Umieszczenie Ogłoszenia/Reklamy/Baneru jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 11. Zastrzega się prawo do odrzucenia reklamy graficznej, jeśli w sposób rażący będzie naruszała poczucie estetyki. W tym wypadku Użytkownik zostanie poproszony o ponowne przygotowanie reklamy graficznej.
 12. Zastrzega się prawo do odrzucenia artykułu sponsorowanego, jeśli będzie zawierał rażąco niepoprawną merytorycznie treść lub zostanie napisany na temat niezgodny z tematyką Serwisu. W takim wypadku Użytkownik będzie zobowiązany do jego ponownego przygotowania. Artykuł pojawi się w Serwisie w ciągu 48 godzin od czasu nadesłania przez Użytkownika i będzie publikowany bezterminowo. W artykule można zamieścić maksymalnie jeden link do strony internetowej Użytkownika.
 13. Reklama pojawi się w serwisie maksymalnie w ciągu 48 godzin od czasu nadesłania przez Użytkownika i będzie publikowana przez okres jednego miesiąca.
 14. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24
 15. Aktualny Cennik ogłoszeń można znaleźć na stronie: https://pisanieprac.pro/pakiety-ogloszen oraz https://pisanieprac.pro/reklama.
 16. Użytkownik decydując się na publikację ogłoszenia przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od zamówienia, tym samym zgadza się na utratę prawa do zwrotu świadczenia zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta.

Art. 5. Postępowanie reklamacyjne:

 1. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania Serwisu mających charakter techniczny Użytkownik lub Gość powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z A&M Quality Sp. z o.o. na adres: al. Jana Pawła II 27, 00867 Warszawa, podając dane niezbędne do identyfikacji danego problemu.
 2. A&M Quality Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były jak najwyższej jakości. Niezależnie od powyższego Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania bądź nienależytego wykonania przez A&M Quality Sp. z o.o. usług świadczonych na podstawie Regulaminu.
 3. Reklamację można złożyć wysyłając maila na adres: kontakt@pisanieprac.pro lub pisemnie na adres A&M Quality Sp. z o.o.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do konta użytkownika, tytuł ogłoszenia, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, A&M Quality Sp. z o.o. zwróci się do Użytkownika z prośbą o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji przez A&M Quality Sp. z o.o., wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane reklamacje.
 6. A&M Quality Sp. z o.o. rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji lub otrzymania informacji uzupełniającej.
 7. Odpowiedź A&M Quality Sp. z o.o. w sprawie reklamacji jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta, chyba że Użytkownik żąda w treści reklamacji przesłania odpowiedzi pocztą na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.
 8. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązania sporów dotyczących zakupów internetowych , Konsument może złożyć swoją skargę np., za pośrednictwem unijnej platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Art. 6. Postanowienia końcowe:

 1. A&M Quality Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z zachowaniem następujących zasad:
 • zmiany Regulaminu mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych i mogą dotyczyć również zmiany opłat, cenników i warunków Usług Odpłatnych;
 • o każdej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu widocznej po prawidłowym zalogowaniu się na Konto. Ponadto, Użytkownik może zostać poinformowany drogą elektroniczną;
 • zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez A&M Quality Sp. z o.o., nie krótszym niż 15 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu, chyba, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią odmiennie;
 • zmiany nie mogą prowadzić do pozbawienia lub ograniczenia praw Użytkownika związanych z nabytymi Usługami. Usługi wykupione przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

2. A&M Quality Sp. z o.o. może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:

 • podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15-dniowego okresu powiadomienia,
 • musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

3. Do Usług aktywnych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym.

4. Użytkownik, który nie akceptuje treści zmian Regulaminu zachowuje w każdym czasie prawo do rozwiązania umowy o usługę Konta.

5. W celu rozwoju Serwisu A&M Quality Sp. z o.o. ma prawo wprowadzenia nowych usług i funkcjonalności, które mogą być poprzedzone testami produktowymi, bez uszczerbku dla nabytych praw Użytkowników.

6. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla umów pomiędzy Użytkownikiem a A&M Quality Sp. z o.o. jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru prawa.

7. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez A&M Quality Sp. z o.o. w ramach Serwisu zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.

8. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

9. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 1 marca 2021 r.