Przejdź do RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI i COOKIES serwisu www.pisanieprac.pro

Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych jest traktowana przez firmę A&M Quality sp. z o.o., właściciela serwisu www.pisanieprac.pro jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności. Niniejsza Polityka Prywatności dostarczy Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Dowiesz się także o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe.

Firma A&M Quality sp. z o.o. chroni Twoją prywatność w trakcie korzystania z serwisu www.pisanieprac.pro przestrzegając stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO”,
 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781),
 • Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. 2020, poz. 344) 

Chronimy Twoje dane także od strony technicznej, stosując sprzęt i zabezpieczenia najlepszej jakości. Poniżej zawarte zapisy mają na celu poinformowanie o danych, które zbieramy, kiedy korzystasz z naszego serwisu, o sposobie ich wykorzystania, poprawiania oraz usuwania, a także określają zasady przechowywania i dostępu do informacji na Twoim urządzeniu (komputer, laptop, smartfon itd.) za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez A&M Quality z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa co stanowi realizację obowiązków wynikających z art. 173, art. 174 oraz art. 209 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. Zm. ).Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies charakteryzuje i określa dane, jakie są zbierane od Użytkownika serwisu www.pisanieprac.pro zwanego dalej Serwisem, należącego do A&M Quality z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa.

Informacje o Administratorze danych

Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest A&M Quality z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego pod nr KRS 0000862035, kapitał zakładowy 5.000,00 złotych , NIP: 5272937019, REGON:387131280.

Jeśli masz jakieś pytania i wątpliwości możesz się z nami skontaktować:

 • listownie na adres: A&M Quality z o.o., al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa,
 • przez e-mail: admin@pisanieprac.pro

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z pełnym poszanowaniem prywatności osób, których dane dotyczą oraz dba o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Administrator zapewnia, że podjął przewidziane prawem odpowiednie środki, które mają na celu bezpieczeństwo danych osobowych.
 2. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Administrator zabezpiecza w szczególności dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Rozporządzenia oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Wraz z akceptacją niniejszej Polityki prywatności, Klient wyraża zgodę na zasady przetwarzania swoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze Strony internetowej, jakie zostały opisane w niniejszym dokumencie.
 4. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których A&M Quality Sp. z o. o. jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe zostały pozyskane z innych źródeł. Administrator realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia RODO zgodnie z tymi przepisami.

§ 2

Definicje

 • Usługi oznaczają każdy produkt, usługę, treść, funkcjonalność, technologię lub funkcję, wszystkie powiązane strony internetowe oraz aplikacje, które Ci oferujemy.
 • Portal/Serwis oznacza strony internetowe, aplikacje i strony mobilne lub inne treści online, za pośrednictwem których oferujemy nasze Usługi.
 • Administrator A&M Quality Sp. z o. o., Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, NIP 5272937019 świadcząca usługi na Twoją rzecz zgodnie z naszym Regulaminem.
 • Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 • Klient/Użytkownik – osoba, na rzecz której zgodnie z Regulaminem Administratora i przepisami prawa są świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawierana jest Umowa;
 • Oprogramowanie – przeglądarki internetowe (np. Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Edge, Safari(iOS), za pomocą których Klient/Użytkownik może korzystać ze strony internetowej www.pisanieprac.pro;
 • Polityka – niniejszy dokument;
 • Pliki cookies – dane informatyczne stanowiące w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w Urządzeniach Klienta i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej;
 • Przetwarzanie Danych osobowych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • Regulamin – dokument, który określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady prowadzenia przez niego realizowania zamówień Klientów;
 • Strona internetowa – strona internetowa działająca pod adresem www.pisanieprac.pro
 • Umowa – każda umowa, w szczególności zrealizowanie zamówienia Klienta
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Klient uzyskuje dostęp do strony internetowej, w szczególności komputery, tablety,laptopy, smartphone’y.

§ 3

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator przestrzega następujących zasad przetwarzania Danych osobowych:
 • utrwala zbierane Dane osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
 • wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem Danych osobowych przez cały okres ich przetwarzania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
 • zachowuje pełną poufność Danych osobowych.
 1. Klienci odwiedzający stronę internetową lub korzystający z usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, mają kontrolę nad Danymi osobowymi, które podają.
 2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu wykonywania umowy, wypełniania obowiązków nałożonych przez prawo na Administratora oraz na podstawie uzasadnionego interesu administratora. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych będą w szczególności odpowiednio:
 • wykonanie umowy;
 • obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości);
 • prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania Danych osobowych dla celów marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego między Klientem a Administratorem, a także przetwarzania Danych osobowych po wypełnieniu umowy przez okres, w którym Klient może skierować względem Administratora ewentualne roszczenia związane z wykonaniem Umowy;
 • zgoda Klienta – w odniesieniu do przetwarzania Danych po zakończeniu trwania stosunku prawnego między Klientem a Administratorem.
 1. Podanie Danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek w przypadku odmowy podania Danych osobowych, nie będzie możliwe zrealizowanie umowy ze strony Administratora.
 2. Podczas Twojej rejestracji w celu korzystania ze świadczonych przez nas Usług możemy zbierać na Twój temat następujące informacje:
 • jeśli rejestrujesz się z wykorzystaniem konta Facebook/Twitter: gromadzimy imię i nazwisko w formie w jakiej występują na Twoim koncie Facebook/Twitter oraz numer identyfikacyjny. W sytuacji, gdy w ramach ustawień prywatności aplikacji Facebook (takie ustawienia pojawią się zaraz przed zalogowaniem się do naszego Serwisu), udzielisz swojego pozwolenia, możemy pozyskać również informacje na temat Twojej płci, wieku, identyfikatora email;
 • jeśli zalogujesz się z wykorzystaniem konta Google +: gromadzimy imię, nazwisko i adres email;
 • jeśli rejestrujesz się z wykorzystaniem Twojego adresu email: adres email.

Podanie powyższych danych jest niezbędne do korzystania z usług oferowanych w ramach Konta.

Jeśli nie ukończysz procesu Rejestracji, tj. nie dokonasz aktywacji Konta poprzez kliknięcie w link przesłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail, zbieramy podane przez Ciebie do tego momentu dane osobowe:

 • nazwę użytkownika
 • adres e-mail;

Dodatkowe dane osobowe

W trakcie korzystania z naszych Usług, możesz również dobrowolnie podać następujące dodatkowe dane osobowe:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu komórkowego;
 1. Dane związane z korzystaniem przez Klienta z usług płatniczych (Płatności Przelewy24) udostępnianych w ramach naszego serwisu, a świadczonych przez zewnętrznego Operatora Płatności, w tym dane niezbędne do weryfikacji i identyfikacji klienta instytucji obowiązanej, jaką jest Operator Płatności, wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które zbieramy w naszym Serwisie i przekazujemy Operatorowi Płatności.
 2. W uzasadnionych przypadkach podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu polegających na działaniu na niekorzyść innych Użytkowników Serwisu możemy poprosić Cię o przekazanie nam dodatkowych informacji związanych z transakcją. W takich przypadkach podstawą do przetwarzania przez nas tej kategorii danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zwalczaniu naruszeń Regulaminu i zapewnieniu Użytkownikom możliwości korzystania z bezpiecznego i przyjaznego Serwisu.
 3. W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji z naszymi pracownikami lub przedstawicielami.
 4. Administrator przechowuje Dane osobowe Klientów w celu ułatwienia w przyszłości ewentualnych kontaktów z Klientami w związku ze zrealizowaniem Umowy.
 5. Odbiorcami Danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania Danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, obsługi informatycznej, księgowej, kadrowej, prawno-podatkowej Administratora, w szczególności na podstawie umów o powierzenie przetwarzania Danych osobowych.
 6. Administrator oświadcza, że może wykorzystywać narzędzia przeznaczone do analizy ruchu na stronie internetowej, takie jak Google Analytics oraz inne podobne.
 7. Administrator ma prawo udostępniać Dane i informacje Klienta w ramach prowadzonego postępowania uprawnionemu do tego organowi, np. prokuraturze lub sądowi.
 8. Po wykonaniu umowy Administrator będzie przetwarzał Dane osobowe Klienta przez okres, w którym Klient może skierować względem Administratora ewentualne roszczenia związane z wykonywaniem Umowy.
 9. Klient, którego Dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądać od Administratora dostępu do Danych, jak również ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z treścią § 5 niniejszej Polityki.

§ 4

Pliki cookies

 1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki.
 2. W ramach strony internetowej stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
 • sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Klienta do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia Oprogramowania;
 • stałe – są to pliki przechowywane w Urządzeniu Klienta przez określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 1. W ramach strony internetowej mogą być stosowane wszystkie lub niektóre z następujących rodzajów plików cookies:
 • „niezbędne”, które pozwalają korzystać ze strony internetowej,
 • „wydajnościowe”, które pozwalają zbierać informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej;
 • „funkcjonalne”, które pozwalają zachować wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, m.in. poprzez język, rozmiar czcionki, wyglądu strony internetowej;
 • „reklamowe”, które pozwalają dostarczyć Klientowi treści reklamowych bardzie dostosowanych do jego zainteresowań.
 1. Pliki cookies wymienione w ust. 2 i 3 powyżej wykorzystywane są w następujących celach:
 • optymalizacji w korzystaniu ze strony internetowej; dzięki temu możliwe jest rozpoznanie i wyświetlenie strony internetowej na Urządzeniu Klienta, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenie statystyk, jakie wspierają obserwację korzystania ze strony internetowej przez Klientów, co wpływa na ulepszenie jej struktury i treści.
 1. Cookies mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie Twojej wizyty, Twojej historii przeglądania, Twoich preferencjach, oraz nazwie użytkownika. Możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, aby odrzucić wszystkie lub niektóre cookies, lub ustawić ostrzeżenia informujące Cię, że strony internetowe umieszczają lub mają dostęp do cookies. Pamiętaj, że jeśli zablokujesz albo odrzucisz cookies, niektóre z naszych Usług lub niektóre części Serwisu mogą stać się dla Ciebie niedostępne lub mogą działać nieprawidłowo.
 2. Stosowanie na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Klientów korzystających z tej strony.

§ 5

Prawa Klienta

 1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz do ich poprawiania w każdym czasie.
 2. Klient ma możliwość wyboru, w jakim zakresie i czasie chce korzystać ze strony internetowej i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichś względów Klient nie życzy sobie pozostawienia swoich Danych osobowych w bazie Klientów, to ma prawo do żądania ich usunięcia.
 3. Klientowi przysługuje prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich Danych osobowych.
 4. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych osobowych, które jest oparte na celach wynikających z prawie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osobę trzecią. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych Danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. W celu żądania poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych osobowych Klient powinien przesłać swoje żądanie na adres e-mail Administratora: admin@pisanieprac.pro lub pisemnie na adres: A&M Quality sp. z o.o. Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa.
 6. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, kiedy Administrator nie będzie przetwarzał jego Danych osobowych zgodnie z prawem.
 7. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies  do swojego Urządzenia. W razie skorzystania z tej opcji, dalsze korzystanie ze strony internetowej będzie możliwe, z wyłączeniem niektórych funkcjonalności, które wymagają plików cookies.
 8. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach Oprogramowania, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniach Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Oprogramowania.
 9. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z  dostępnych funkcji w Oprogramowaniu, którego używa.
 10. Administrator realizuje żądania wynikłe z niniejszego paragrafu niezwłocznie.

§ 6

Własność intelektualna

Wszelkie materiały i treści udostępnianie Klintom/Użytkownikom na stronie www.pisanieprac.pro są chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej, a także innymi przepisami prawa. Prawa te przynależą Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł odpowiednie umowy lub Użytkownikom Serwisu. Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej, Administrator niniejszym zezwala Użytkownikowi na przeglądanie strony www.pisanieprac.pro i drukowanie lub zapisywanie pliku z materiałami umieszczonymi na stronie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego bez powiązania z jakąkolwiek działalnością gospodarczą lub zawodową, pod warunkiem jednak, że Użytkownik nie usunie lub nie zmieni w wydrukach lub plikach informacji o prawach autorskich i innych prawach, ani w jakikolwiek sposób nie zmieni żadnych innych adnotacji umieszczonych przez Administratora lub inny uprawniony podmiot. Zabrania się w całości czy też we fragmentach kopiowania, fotokopiowania, powielania, wyświetlania lub przekazywania, zamieszczania w Internecie – bez względu na formę i sposób – treści i materiałów umieszczonych na stronie www.pisanieprac.pro. Użytkownicy zobowiązują się w żaden sposób i na żadnym nośniku nie dokonywać żadnych zmian, nie rozpowszechniać oraz nie upowszechniać, nie sprzedawać, nie dystrybuować, nie przesyłać, nie udostępniać w systemach i w systemach informatycznych oraz teleinformatycznych żadnych treści i materiałów zawartych na stronie www.pisanieprac.pro oraz materiałów i treści po zachowaniu ich do osobistego użytku. Sprawy nie uregulowane w niniejszej części objęte są odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach. W odniesieniu do wszystkich prawnie chronionych i stanowiących wyłączną własność Administratora lub innych osób lub firm, znaków towarowych umieszczonych w Serwisie Użytkownik nie może w żaden sposób z nich korzystać i prezentować znaków towarowych bez uzyskania pisemnej zgody ich właściciela. Jeżeli Użytkownik uważa, iż na Stronie dostępne są jakiekolwiek materiały naruszające prawa własności intelektualnej, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tej sprawy listownie na adres Administratora lub e-mailem wskazanym na www.pisanieprac.pro Wszystkie zgłoszone przypadki ewentualnego naruszenia zostaną zbadane.

§ 7

Odpowiedzialność i obowiązki stron

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu oraz świadczonych w nim Usług zgodnie z Regulaminem oraz w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, nie zakłócający prawidłowej pracy infrastruktury informatycznej i technicznej Serwisu oraz współpracujących z nim partnerów i kooperantów.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • Skutki związane z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz świadczonych w nim Usług, w szczególności za naruszenia praw autorskich i dóbr osób trzecich.
 • Skutki związane z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu bądź jego działaniami niezgodnymi z Regulaminem lub przepisami prawa, w szczególności dotyczy to odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej.
 • Skutki wykorzystania informacji dostępnych w Serwisie.
 • Szkody wynikające z trudności z dostępem do danych lub z utraty danych, awarii sprzętu lub oprogramowania, uszkodzenia lub zniszczenia danych bądź infrastruktury informatycznej lub technicznej przez osoby trzecie, a także za skutki zaprzestania świadczenia Usług.
 • Niemożność korzystania lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu niezależne i niezawinione przez Administratora, w szczególności za trudności spowodowane przez podmioty i osoby trzecie (np. świadczące usługi hostingowe). Administrator zastrzega sobie prawo do przerwy w dostępnie do Serwisu lub Usług, np. z przyczyn technicznych.
 • Ewentualny brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający np. z ograniczeń technicznych sprzętu Użytkownika.
 • Szkody majątkowe i niemajątkowe spowodowane przez niezależne, nieumyślne i niezawinione przez Administratora przyczyny, w szczególności przez siłę wyższą.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych, które mogą powodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu lub czasowe uniemożliwienie korzystania z Serwisu.
 2. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin lub przepisy prawa, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub korzystania z niego. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Administratora lub Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Na stronie internetowej mogą pojawiać się linki do innych witryn, które działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki proszę zgłaszać poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: admin@pisanieprac.pro
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki.

Przejdź do Polityki Prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – RODO

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).

Poniżej zebraliśmy informacje dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych osobowych, które przekazujemy Ci w wykonaniu obowiązku nałożonego przez art. 13 RODO. Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W zakresie korzystania z portalu pisanieprac.pro (https://pisanieprac.pro) są to w szczególności dane, które podajesz zakładając konto na naszym portalu.

Dane osobowe mogą być również zapisywane w plikach cookies. Twoje dane, które przetwarzamy zostały od Ciebie pozyskane podczas jednej bądź kilku poniższych czynności:

 • wyrażenia przez Ciebie zgody na usługę przechowywania („zapamiętania”) danych na koncie klienta w serwisie A&M Quality Sp. z o.o. https://pisanieprac.pro
 • założenia przez Ciebie konta klienta w serwisie A&M Quality sp. z o.o. (https:// www.pisanieprac.pro)
 • dokonywanymi przez Ciebie transakcjami.

Twoje dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 4. Podanie danych osobowych w związku ze wskazanymi czynnościami było warunkiem zawarcia każdej z umów, gdyż były one niezbędne do ich wykonania.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest A&M Quality Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie al. Jana Pawła II 27, 00- 867 Warszawa , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000862035 -Kapitał zakładowy: 5 000 zł, NIP: 5272937019, REGON 38713128000000.
 2. Możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: A&M Quality sp. z.o.o. Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa lub poprzez wiadomość e-mail na adres: admin@pisanieprac.pro
 3. Przetwarzanie przez nas danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którymi w zakresie korzystania z naszego serwisu internetowego są:
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jesteś stroną (np. umowy sprzedaży, umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną, administracja serwisu może wykorzystywać dobrowolnie podane przy rejestracji dane do kontaktu?
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji produktów oferowanych w naszym serwisie internetowym (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń);
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych (np. zgoda na podejmowanie wobec ciebie zautomatyzowanych decyzji w celu przyznawania Ci spersonalizowanych rabatów).
 • Twoje dane są przez nas jako Administratora przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jesteś stroną (np. umowy sprzedaży, umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną, administracja serwisu może wykorzystywać dobrowolnie podane przy rejestracji dane do kontaktu?
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji produktów oferowanych w naszym serwisie internetowym (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń);
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych (np. zgoda na podejmowanie wobec ciebie zautomatyzowanych decyzji w celu przyznawania Ci spersonalizowanych rabatów).
 • Twoje dane są przez nas jako Administratora przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:
 1. Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie, które polega na tym, że możemy w oparciu o Twoje dane tworzyć dla Ciebie profile preferencji i następnie dostosowywać treści wyświetlane w serwisie internetowym tak, aby odpowiadały Twoim potrzebom i zainteresowaniom. Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 2. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania Twoich danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:
 • operatorzy systemów informatycznych,
 • operatorzy systemów płatności,
 • operatorzy systemów sms i e-mail marketingu,
 • operatorzy płatności
 • kancelarie prawne,
 • firmy księgowe i audytorskie.
 1. Zgromadzone przez nas pliki cookies są przetwarzane w celu ułatwienia Ci realizacji zamówienia (zapamiętują w serwisie dane o zalogowanym użytkowniku), prowadzenia statystyk odwiedzin, ułatwienia dzielenia się przez Ciebie informacjami z Twoimi znajomymi przez portale społecznościowe jak Facebook, ograniczenia reklam pop-up, wyświetlania Ci informacji o polityce cookies oraz mierzenia efektywności naszych kampanii reklamowych).
 2. Spółka, jako Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. Do szczególnych kategorii danych należą: dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie zidentyfikowanej osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
 3. Twoje dane osobowe będą przez Spółkę przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 4 np. do zakończenia świadczenia na Twoją rzecz usługa newslettera lub przechowywania danych, zakończenia realizacji zamówienia, usunięcie przez Ciebie konta klienta, zakończenia postępowania reklamacyjnego a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
 4. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • sprostowania Twoich danych osobowych,
 • usunięcia Twoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • przenoszenia Twoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Z praw wskazanych w pkt.10 powyżej można skorzystać w szczególności poprzez:
 • kontakt e-mailowy pod adresem: admin@pisanieprac.pro
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: &M Quality Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie al. Jana Pawła II 27, 00- 867 Warszawa

13. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora (np. w celach marketingowych) nie będziemy ich dłużej przetwarzać dla wskazanych celów, jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych, gdy:

(1) przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się znalazłaś/eś lub

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw możesz wnieść pisząc na adres e-mail admin@pisanieprac.pro
 2. Więcej informacji na temat sposobu realizacji Twoich praw, określonych w pkt. 10, możesz uzyskać kontaktując się z Administratorem w sposób określony w pkt 2.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.